# Font Awesome icons

Some Font Awesome (opens new window) webfont icons are also included to the bundle.

You can use FA icons by just adding respective CSS classes, eg.:

<i class="fas fa-shopping-bag"></i>

# Icons list

fab fa-facebook
fab fa-facebook-f
fab fa-linkedin
fab fa-google
fab fa-windows
fab fa-pinterest
fab fa-twitter
fab fa-youtube
fab fa-instagram
fab fa-whatsapp
fab fa-telegram
fab fa-facebook-messenger
fas fa-tag
fas fa-hashtag
fas fa-shopping-bag
fas fa-shopping-cart
fas fa-cart-arrow-down
fas fa-user
fas fa-user-circle
fas fa-sign-out-alt
fas fa-bell
fas fa-search
fas fa-chevron-up
fas fa-chevron-down
fas fa-chevron-left
fas fa-chevron-right
fas fa-arrow-down
fas fa-arrow-left
fas fa-arrow-right
fas fa-arrow-up
fas fa-times
fas fa-times-circle
fas fa-phone
fas fa-envelope
fas fa-history
fas fa-bars
fas fa-shipping-fast
fas fa-credit-card
fas fa-receipt
fas fa-barcode
fas fa-money-check
fas fa-exchange-alt
fas fa-percent
fas fa-home
fas fa-trash-alt
fas fa-check
fas fa-check-circle
fas fa-truck
fas fa-lock
fas fa-shield-alt
fas fa-filter
fas fa-sort
fas fa-pencil-alt
fas fa-copy
fas fa-print
fas fa-edit
fas fa-plus
fas fa-info-circle
fas fa-question-circle
fas fa-exclamation-triangle
fas fa-comment-dots
fas fa-heart
fas fa-stopwatch
fas fa-gift
fas fa-map-marked-alt
fas fa-store
fas fa-blog
fas fa-wifi
fas fa-play
fas fa-forward

The list above may by out of date, check all available icons at scss/_icons.scss (opens new window).